Bu etkinlik, katılımcıların veri toplama, temel istatistik kavramlarıyla veri setlerini tanıma, grafik ve tablolar aracılığıyla veri setlerini özetleme ve yorumlama becerilerini kalıcı şekilde geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, farklı yazılım ve materyallerle kendi çalışma alanlarına ve araştırma-öğretim tekniklerine kolaylıkla adapte edebilmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Katılımcıların edindikleri bilgilerin gerçek hayatta kullanılabilir, bilgi üretebilen ve ürettiklerini aktarabilen bireyler olarak kazanım sağlayacakları öngörülmektedir. Etkinliğin ilk aşamasında, katılımcılar örnek bir veri kümesinin uygulamalı olarak toplanması ve bu verinin tanıtımıyla ilgili deneyim yaşayacaklardır. İkinci aşamada, verilerin grafik, tablo veya harita olarak nasıl düzenleneceği konusunda bilgi verilecek ve veri işleme süreçleri anlatılacaktır. Üçüncü aşamada, Jamovi (İlgili modelleri) ve Python (pandas as pd, matplotlib.pyplot as plt, seaborn as sns, numpy as np, scipy.stats as st kütüphane ve paketleri) yazılımlarının kurulumları ve uygulamaları gösterilecektir. Son aşamada ise, elde edilen görsellerin yorumlanması ve değerlendirilmesi sağlanacaktır. Etkinlik boyunca, basit rasgele örnekleme, tabakalı örnekleme, sistematik örnekleme ve anket tasarımı gibi temel örnekleme yöntemleri, ortalama, varyans, çarpıklık, basıklık, ortanca gibi temel istatistik kavramlar, grafik ve tablolar ile tek ve çift değişkenli nitel veri analizi konuları uygulamalı olarak 6 gün boyunca 48 saatlik bir programda ele alınacaktır. Bu doğrultuda etkinliğin temel amaçları şu şekildedir: • Katılımcıların keşifsel veri analizi teknikleri konusundaki bilgi düzeylerini artırmak, • Veri toplama süreci hakkında deneyim kazandırmak için örnekleme tekniklerini uygulamak, • Bilimsel çalışmalarda anket tasarımı konusunda beceri kazandırmak, • Grafik, harita, tablo okuma ve hazırlama becerilerini teşvik etmek, • Jamovi ve Python gibi açık kaynak kodlu yazılımların tanıtımını yapmak ve veri görselleştirme kütüphane ve paketleri hakkında katılımcılara beceri kazandırmak, • Katılımcıları klasik ve anlaşılması zor teknikler yerine, yeni ve ilgi çekici keşifsel veri analizi ve görselleştirme teknikleriyle tanıştırmak, • Veri görselleştirme tekniklerini ders, sunum ve çalışmalarında etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak ve bu yöntemleri motive etmek, • Bilim, teknoloji, toplum, doğa ve birey arasındaki etkileşimi teşvik etmek ve disiplinler arası bir eğitim oluşturmak, • Katılımcıların yeni projeler üretmelerine temel oluşturmak ve veri görselleştirme tekniklerini etkili bir sunum aracı olarak kullanmalarını sağlamak, • Veri görselleştirme teknikleriyle verilerin infografik gösterimleri sayesinde katılımcıların görsel algılama yeteneklerini geliştirmek, • Katılımcıların sunumlarında veri görselleştirme tekniklerini daha aktif bir şekilde kullanmalarını sağlamak, • Veri okuryazarlığı yüksek bireyler yetiştirmek için yeni çalışma ve projelerin ortaya konmasına öncülük etmek.

Algoritma

Başvuru formu

Etkinliğe katılacak katılımcıların konaklama, etkinlik tesisinden etkinlik alanlarına ulaşımı ve iaşe giderleri TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği tarafından karşılanacaktır.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.