Büyük veri çağında, veri görselleştirme teknikleri, büyük miktarda bilgiyi analiz etmek ve veriye dayalı kararlar almak için çok önemlidir. Günümüzde bireyler gelişen bilgisayar teknolojileri sayesinde kısa zamanda büyük hacimdeki verilere kolaylıkla erişebilmektedir. Mikro-organikten makro-gezegensel durumlara kadar geniş bir yelpazedeki kaynaklardan gelen verilerden keşifsel veri analizi yardımıyla anlamlı yorumlar ve bu verilere dayalı kararlar elde edilebilmektedir. Keşifsel veri analizi, verilerden yararlı bilgileri keşfetmemizde ve problemleri çözüme kavuşturmamızda, hatta geleceği ve bilinmeyeni tahmin etmemizde önemli bir rol oynamaktadır. Bu analiz, genellikle veri görselleştirme tekniklerini kullanarak verinin temel özelliklerini özetlemek için kullanılmaktadır.

Veri görselleştirme, veri toplama, yazılım kullanma, istatistik ve grafik tasarım becerilerini bir dizi diğer disiplinlerle sentezleyen bir süreçtir. Bu nedenle, veri görselleştirmenin bilgiyi ve veriyi grafiksel olarak temsil etmede kullanıldığı söylenebilir. Veri görselleştirme süreci; ham veriyi oluşturma, doğrulama, güncelliğinden emin olma, temizleme, analiz etme ve veri setinin özelliğine göre görselleştirme süreçlerini kapsamaktadır. Bu süreçte veri kümelerinin özetlenmesine yardımcı olan grafik, tablo veya harita gibi görseller ile bilginin iletimi daha kolay hale gelmektedir. Bunun temel sebebi çoğu insanın görsellere metinden daha çok tepki vermesidir. Çünkü insan beynine gönderilen bilgilerin %90'ı görseldir ve beyin görselleri metne kıyasla 60.000 kat daha hızlı işlemektedir. Tek bir görüntü yoğun bilgi içerebilmekte ve sayfalar dolusu kelimeden çok daha hızlı işlenebilmektedir. İmaj yorumlama, insanın algısal sistemine paralel olarak işlerken, metin analiz hızı ardışık okuma işlemi tarafından sınırlanmaktadır.

Veri görselleştirmenin tekniklerinin temel amacı, yazılımlar ve istatistiksel kavramlar aracılığıyla araştırmacıların verileri keşfetmesini ve açıklamasını sağlamaktır. Ayrıca grafikler ve haritalar gibi görsel ögelere dayanan veri görselleştirme teknikleri, verilerdeki eğilimleri, aykırı değerleri tespit etmeyi de amaçlamaktadır. Veri görselleştirme tekniklerinin bir unsuru olan infografikler ise, bilgi ve verilerin görsel temalarla ifade edilmesini sağlayan araçlardır. Metini, resmi, grafiği, diyagramı ve son zamanlarda video unsurlarını da bir araya getiren bir bilgi grafikleri, verileri sunmak ve karmaşık konuların hızlıca anlaşılmasına olanak sağlayan etkili bir araçtır. Başka bir ifade ile infografikler, bilginin aktarılmasında bilginin karmaşıklıktan çıkartılarak sade ve etkili bir biçimde birçok görsel materyalin kullanılarak okuyucuya ya da izleyiciye etkili bir şekilde aktarılmasını sağlayan bir grafiksel veri aktarma yöntemidir. Özetle, veri görselleştirme, verileri insan beyninin daha kolay anlayabilmesi için, grafik, harita, tablo gibi görsel bir bağlama çevirme uygulamasıdır. Grafikler ve haritalarda bulunan verileri, görsel nesneler (noktalar, çizgiler veya çubuklar) olarak kodlayarak anlaşılır kılmak için kullanılan teknikleri ifade eder.

Veri görselleştirmenin günümüzdeki önemi, büyük miktardaki verilerden bireylerin en optimal seviyede ve kolaylıkla anlamlı sonuçlar çıkarabilmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, veri görselleştirme hemen hemen her alanda oldukça önemsenmektedir. Doğa bilimlerindeki canlı türlerinin dağılımlarını haritalar ve grafiklerle özetlemekten, eğitim bilimlerinde öğrencilerin sınav başarılarını incelemeye dek farklı kullanım alanları mevcuttur. Eğitimin bir ulusun bel kemiği olduğu düşünüldüğünde ise, büyük verinin eğitimdeki veri görselleştirme ile faydalı sonuçlar üretebileceği ve öğrencilere eğitim vermek için yenilikçi veri odaklı yaklaşım olarak kullanılabileceği düşünülebilir.

Eğitim ortamlarında öğretim içeriklerinin ilgi gruplarına aktarılmasında birçok öğretim modeli, yöntem ve araçlarından faydalanılmaktadır. Eğitimde veri görselleştirme teknikleri ile hedef kitlenin algılama ve öğrenme süreçleri kolaylaştırılıp, motivasyonları arttırılabilir, öğretilen konu canlı hale getirilebilir. Böylece öğretim sürecinin zenginleştirilmesi ve bilginin pekiştirilmesi ile de kalıcı öğrenmeye fayda sağlanabilir. Eğitimde uygun öğretim tekniklerinin seçimi ve kullanımı öğretim amaçlarına ulaşmada etkili olduğundan içerik geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürekli devam etmektedir. Veri görselleştirme tekniklerinin ülkemizde de eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının arttırılması veri okuryazarlığı yüksek bir toplumun oluşmasına da fayda sağlayacaktır.

Günümüzde her alanda yaşanan bilgi ve veri patlaması, veri bilimine yolan ihtiyacı daha da artırmıştır. Bu nedenle sosyal bilimler, mühendislik, fen bilimleri ve doğa bilimleri gibi birçok alanda istatistik ve veri biliminden sıklıkla yararlanılmaktadır. Bunun bir sonucu olarak veri içerikli derslere öğretim programında yer verilmeye başlanmıştır. Ancak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de istatistik öğretiminde; sütun ve pasta grafiklerinin çizdirilmesi, ortalama ve varyansın hesaplatılması ile sınırlı kalınmakta; veri toplama ve yorumlama gibi kavramsal anlamanın üzerinde yeterince durulmamaktadır. Bireylerin veri okuryazarlıklarının güçlendirilmesi için veri görselleştirme teknikleri gibi yeni yöntemler etkili eğitim araçlarıdır.

“Bir resim bin sözcüğe bedeldir” ifadesi, büyük veri çağında grafik ve harita gibi görsel unsurların kalıcı ve etkili öğretimdeki yerini destekler niteliktedir. Veri görselleştirme teknikleri ile kompleks verilerin çok daha hızlı bir şekilde analizi yapılmakta ve kompleks veriler geniş kitleler tarafından anlaşılabilir hale gelmektedir. Bu tekniklerin temelinde istatistik, veri, kartografya/haritacılık, görsel düşünme ve teknoloji kullanımı yer almaktadır. Bu nedenle veri görselleştirme; görsel sanatlardan sosyal bilimlere, fen bilimlerinden doğa bilimlerine kadar çoğu alanda kolaylıkla kullanılabilecek yeni bir öğretim tekniği olarak kullanılabilir.

Bu etkinlik kapsamında öğretimde ve eğitim araştırmalarında faydalı olabilecek veri görselleştirme teknikleri tanıtılacak, doğal ekosistemlere ait veri kümeleri üzerinden ücretsiz R ve Pyhton yazılımları ile veriler görsellenecek ve yorumlanacaktır. Veri toplama teknikleri hakkında katılımcılarla uygulamalı çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca, atölye çalışmalarında görsel sanatlar ile grafikleri el becerileri ve yaratıcılıkları geliştirilerek ilgi ve motivasyonları arttırılacaktır.  Günümüzde eğitim ve öğretimde önemli bir sunum aracı haline gelen infografiklerin nasıl hazırlandığı gösterilerek katılımcıların sunum becerileri arttırılacaktır.

Algoritma

Başvuru formu

Etkinliğe katılacak katılımcıların konaklama, etkinlik tesisinden etkinlik alanlarına ulaşımı ve iaşe giderleri TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı tarafından karşılanacaktır.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.