Eğitim Sunumları

Arazi Çeşitliliğinin Entropi Temelli Algoritmalar ile Hesaplanması ve Haritalanması

 • Proje programı
  Adobe pdf | 3 MB
 • Ekosistem envanter ve analizi
  Adobe pdf | 2.5 MB
 • Açık kodlu yazılımlar ve kullanım alanları nelerdir? Açık kodlu yazılımlar ile coğrafi bilgi sistemlerinin ortak yanları nedir?
  Adobe pdf | 1.5 MB
 • Entropi nedir? Hangi alanlarda kullanılır?
  Adobe pdf | 3.2 MB
 • Arazi çeşitliliği nedir? Nasıl ölçülür?
  Adobe pdf | 5.1 MB
 • Kullanılacak programların tanıtılması ve yüklenmesi
  Adobe pdf | 1 MB
 • Topoğrafik değişkenler nasıl elde edilir? Doğal ekosistemlerde topoğrafik değişkenlerin kullanılması
  Adobe pdf | 6.9 MB
 • Genelleştirilmiş entropi eşitlikleri
  Adobe pdf | 2.1 MB
 • CBS yardımıyla karelaj şebekesinin oluşturulması ve karelaj şebekesine ait öznitelik tablosunun düzenlenmesi
  Adobe pdf | 10.7 MB
 • Arazi çeşitliliğine ait çevresel veri matrisinin oluşturulması
  Adobe pdf | 2.1 MB
 • Arazi çeşitliliğinin çevresel veri matrisi kullanılarak hesaplanması: Shannon İndisi
  Adobe pdf | 11 MB
 • Arazi çeşitliliğinin çevresel veri matrisi kullanılarak hesaplanması: Simpson İndisi
  Adobe pdf | 3.2 MB
 • Arazi çeşitliliğinin çevresel veri matrisi kullanılarak hesaplanması: Rao İndisi
  Adobe pdf | 10.4 MB
 • Entropitemelli algoritmalar ile hesaplanan arazi çeşitliliğinin PAST paket programı yardımıyla haritalanması
  Adobe pdf | 4.6 MB
 • Entropitemelli algoritmalar ile hesaplanan arazi çeşitliliğinin ArcMap 10.2 paket programı yardımıyla haritalanması
  Adobe pdf | 4.3 MB
 • Entropitemelli algoritmalar ile arazi çeşitliliğine ait temel bileşen değerlerinin türetilmesi
  Adobe pdf | 3.1 MB
 • Entropi temelli arazi çeşitlilik indeks değerleri üzerinden temel bileşene ait çoklu regresyon denkleminin elde edilmesi
  Adobe pdf | 2.2 MB
 • Temel bileşen denklemi üzerinden arazi çeşitliliğinin haritalanması - 1
  Adobe pdf | 2 MB
 • Temel bileşen denklemi üzerinden arazi çeşitliliğinin haritalanması - 2
  Adobe pdf | 2 MB
 • Alfa çeşitlilik indisleri ile arazi çeşitliliğinin hesaplanlamsı
  Adobe pdf | 5.2 MB
 • Tekstür parametreleri ve hesaplanması
  Adobe pdf | 3.2 MB
 • Determination of the relationships between Shannon Diversity Values in different spatial scales derived from satellite data and five wild mammals: A case study of Ağlasun(Burdur) District, TURKEY
  Adobe pdf | 4.2 MB
 • Akdeniz Bölgesi’nde topoğrafik değişkenlik ile bitki tür çeşitliliği ve endemizm arasındaki ilişkiler
  Adobe pdf | 2.8 MB
 • Algoritma

  Etkinlik tarihleri

  2023 III. Çağrı: Arazi çeşitliliğinin entropi temelli algoritmalar ile hesaplanması ve haritalanması isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2023 / III. Çağrı döneminde TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.  07-12 Şubat 2024 tarihlerinde Antalya Royal Atlantis Beach Resort’ de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin konaklama, iaşe (yemek-içecek-ikramlar) ve kırtasiye giderinin tamamı, yol giderinin ise etkinlik bütçesinde ayrılan kısmı TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

  Algoritma

  Başvuru formu

  Doğa Bilimlerine yönelik lisansüstü öğrencileri ve genç araştırmaclar (en az lisans derecesine sahip, Üniversite ya da Ar-Ge Kuruluşlarında çalışan kişiler) etkinliğimize katılımcıe katılımcı olarak başvurabilirler. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.
  Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.