Doğal ekosistemler üzerine yapılan araştırmalarda kullanılan çevresel değişkenler sayesinde hedef türlerin ekolojik isteklerinin neler olduğu hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Öte yandan, canlı türleri üzerine son yıllarda yapılan çalışmalarda biyolojik çeşitlilik en önemli konulardan birisi haline gelmiştir. Yapılması planlanan projede biyolojik çeşitlilik bileşenlerine ait bazı indisler temel alınarak arazi çeşitliliğinin haritalanması ve buradan yeni ekolojik tanımlayıcı değişkenlerin türetilmesi amaçlanmaktadır. Böylece canlı toplumlarının ekosistemler içerisinde varlığı, dağılımı, çeşitliliği ve verimliliği gibi konularda bugüne kadar kullanılan klasik tanımlayıcı değişkenlerin haricinde, günümüz modern araştırma olanaklarına uygun yeni değişkenlerin türetilmesi sağlanmış olacaktır. Bu sayede projenin hedef kitlesi olan lisansüstü öğrenciler ve genç araştırmacılara yürütmekte oldukları ve yapmayı planladıkları çalışmalarda mevcut verileri daha bilimsel ve açıklayıcı sonuçlara ulaştırabilecek bir bakış açısı kazandırılacaktır.

Eğitim projesi temel olarak aşağıda belirtilen aşamaları kapsamaktadır;

 1. Başlangıç aşamasında ekosistem envanteri ve analizi kavramları hakkında teorik bilgiler verilerek, entropi ve arazi çeşitliliği konularında katılımcıların bilgi düzeylerinin artırılmasına yönelik uygulamalar yapılacaktır.
 2. Örnek çalışmalar ile konuların uygulamadaki yeri ve önemi aktarılacaktır.
 3. Ekosistem araştırmalarında hali hazırda kullanılan çevresel değişkenlerin neler olduğu ve nasıl elde edildikleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verilecektir.
 4. Ekosistem araştırmalarında günümüz modern bilimsel bakış açısına uygun yeni yöntemlerden olan arazi çeşitliliğine ait tanımlayıcı değişkenlerin elde edilmesine yönelik teorik ve uygulamalı bilgiler verilecektir.
 5. Arazi çeşitliliği kapsamında kullanılabilecek bazı temel indislerin hesabı ile ilgili süreli yazılımlara uygun Microsoft Office Excel dosyalarının formatı ve nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi verilecektir.
 6. Arazi çeşitliliği hesaplamalarında kullanılacak olan sürekli ve kategorik çevresel veri matrislerinin tanıtımı yapılarak, nasıl oluşturulacağı gösterilecektir.
 7. Belirlenen çevresel değişkenlerin sayısal değerleri kullanılarak tür çeşitlilik bileşenlerine ait indislerin nasıl hesaplanacağı anlatılacaktır.
 8. Farklı tür çeşitlilik indislerinin Temel Bileşenler Analizi kullanılarak tek bir bileşen haline dönüştürülmesi ve buradan yeni bir temsilci bileşen türetilmesi konusunda bilgiler aktarılacaktır.
 9. Elde edilen temsilci bileşen ile arazi çeşitliliğinin haritalama süreçlerinin nasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgi verilecektir.
 10. Tekstür parametresi olarak entropinin hesaplanması uygulamalı olarak katılımcılara anlatılacaktır.
 11. Örnek çalışmalar ile katılımcıların bu konudaki yapacak oldukları çalışmalarda yorum yapma kabiliyetleri artırılacaktır.
Algoritma

Etkinlik tarihleri

2023 II. Çağrı: Arazi çeşitliliğinin entropi temelli algoritmalar ile hesaplanması ve haritalanması isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2023 / II. Çağrı döneminde TÜBİTAK tarafından desteklenen etkinliğimiz 24-30 Kasım 2023 tarihlerinde Antalya Sunthalia Hotels & Resort'de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin konaklama, iaşe (yemek-içecek-ikramlar) ve kırtasiye giderinin tamamı, yol giderinin ise etkinlik bütçesinde ayrılan kısmı TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

2023 III. Çağrı: Arazi çeşitliliğinin entropi temelli algoritmalar ile hesaplanması ve haritalanması isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK "2237-A - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2023 / II. Çağrı döneminde TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda etkinliğimiz 02-07 Mayıs 2024 tarihlerinde Antalya Linda Resort Hotel’ de gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin konaklama, iaşe (yemek-içecek-ikramlar) ve kırtasiye giderinin tamamı, yol giderinin ise etkinlik bütçesinde ayrılan kısmı TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

Algoritma

Başvuru formu

Doğa Bilimlerine yönelik lisansüstü öğrencileri ve genç araştırmaclar (en az lisans derecesine sahip, Üniversite ya da Ar-Ge Kuruluşlarında çalışan kişiler) etkinliğimize katılımcıe katılımcı olarak başvurabilirler. Katılımcıların yol-yemek-konaklama-kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.
Lütfen Katılımcı seçim kriterlerini inceleyiniz.